Jak požádat o službu

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Žádosti o pobytové služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem přijímáme od 15.04.2024.

Žádost si můžete stáhnout níže nebo tištěnou verzi je možné vyzvednout u sociálních pracovnic. Tyto dokumenty lze získat na vyžádání také e-mailem.

Kontaktními osobami jsou sociální pracovnice:
Bc. Petra Blažková, e-mail: socialni1@domovpodbh.cz
Bc. Irena Řezníčková, e-mail: socialni2@domovpodbh.cz


Samotná žádost má dvě části – první část obsahuje údaje o zájemci o pobytovou sociální službu Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem, druhá pak Vyjádření lékaře o jeho zdravotním stavu. Vyjádření lékaře nechte potvrdit praktickým lékařem nebo lékařem v místě aktuálního pobytu, např. LDN, nemocnice atp. V případě, že žadatel není schopen se podepsat a nemá zmocněnce ani opatrovníka ustanoveného soudem, je potřeba přiložit „Potvrzení lékaře o neschopnosti podpisu“. Pokud má žadatel opatrovníka, je potřeba doložit Listinu o ustanovení opatrovníka.

Vyplněnou žádost spolu s přílohami je od 15.04.2024 možné doručit:
- poštou na naši korespondenční adresu:
                  Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice,
- do datové schránky (DS): a2zazgx,
- elektronicky na emailovou adresu podatelny dpbh@po-msk.cz
- osobně na podatelnu organizace nebo do kanceláře sociálních pracovnic ve vyhrazených hodinách pro jednání se zájemci o službu

PONDĚLÍ a STŘEDA           8.00 – 11.00 a 13.00 – 15:30
ÚTERÝ                                  8.00 - 11.30

Organizace dosud sídlí v budově
SŠ a VOŠ, Kopřivnice, p.o., Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
(budova pod bazénem).

 

Kontaktujte nás:

sociální pracovník
Bc. Irena Řezníčková
sociální pracovník
Bc. Petra Blažková

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
20. 03. 2024 ŽÁDOST Domov pro seniory .docx 66 kB Stáhnout
20. 03. 2024 ŽÁDOST Domov se zvláštním režimem .docx 66 kB Stáhnout
20. 03. 2024 PŘÍLOHA - VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE K ŽÁDOSTI .docx 48 kB Stáhnout
12. 04. 2024 Jak podat žádost .docx 14 kB Stáhnout
25. 04. 2024 Úhrady za služby .pdf 127 kB Stáhnout
Po doručení bude žádost zaevidována a sociální pracovnice ji zařadí do systému.

Sociální pracovnice pak budou kontaktovat zájemce o službu nebo kontaktní osobu (popř. opatrovníka, pokud je ustanoven) uvedenou ve formuláři a bude domluven termín pro provedení sociálního šetření v místě, kde se zájemce aktuálně nachází. Při sociálním šetření ověří potřebnost pobytové sociální služby, o kterou žadatel žádá, projednají jeho situaci a individuální potřeby pomoci a podpory v soběstačnosti.

V případě ojedinělých situacích je sociální šetření provedeno telefonicky s žadatelem, popř. jeho kontaktní osobou nebo opatrovníkem, pokud je ustanoven.

Žádost, Vyjádření lékaře a Záznam ze sociálního šetření budou posouzeny hodnotícím týmem (ve složení ředitelka, vedoucí sociálního úseku, vedoucí zdravotního úseku a sociální pracovnice) a následně bude Žádost zařazena nebo nezařazena do evidence žadatelů.

Žadatel je písemně vyrozuměn o zařazení či nezařazení žádosti do pořadníku žadatelů do 60-ti dnů od data doručení žádosti. Z mimořádných důvodů může být tato lhůta prodloužena. O prodloužení lhůty je žadatel informován sociální pracovnicí, popřípadě je informována uvedená kontaktní osoba nebo opatrovník.

Žadatel, který nesplňuje podmínky pro zařazení do evidence (nespadá do cílové skupiny), bude o tomto písemně vyrozuměn a jeho žádost bude zaslána zpět se všemi přílohami (v kopii je tato vyřazená žádost evidovaná u sociální pracovnice).

Při obsazování volného místa se postupuje podle naléhavosti umístění v zařízení, přihlíží se k sociální situaci a zdravotnímu stavu žadatele.

V případě volné kapacity, kdy je s provedeného sociálního šetření a dalších skutečností zřejmé,  že uvolněné místo odpovídá požadavkům žadatele, je žadatel s nejvyšší mírou potřebnosti opětovně navštíven v místě aktuálního pobytu za účelem sociálního šetření. Při jednání sociální pracovnice a vedoucí zdravotního úseku (zdravotní sestra) ověří jeho potřebnost pobytové sociální služby Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem, projednají jeho individuální požadavky a potřeby s ohledem na soběstačnost, sociální situaci, zdravotní stav (vytvoří se první verze individuálního plánu) a dojedná s ním podmínky pro uzavření smlouvy a termín možného nástupu.

Žadatelé jsou do Domova přijímáni na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby, která je uzavírána vždy písemně ve dvou originálech (ve třech originálech, pokud Smlouvu podepisuje současně i opatrovník nebo zástupce obce s rozšířenou působností podle § 91 odst. 6 Zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, o sociálních službách).

Vyhotovení Smlouvy obdrží klient, druhý originál je uložen ve spisu klienta vedeného u sociálních pracovnic. Jsou v ní všechny náležitosti tak, jak si je předem zájemce a zařízení sjednají (úhrada, přesné místo ubytování).
Všech setkání se mohou spolu s žadatelem účastnit také další osoby (rodina, osoby blízké, opatrovník atp.).

Nové klienty vždy přijímáme na dvoulůžkové pokoje. Pravidla pro soužití spolubydlících vycházejí z principu dohody, to znamená shody, respektování soukromí, vzájemné tolerance a respektu člověka k člověku s ohledem na jeho individuálnost a zdravotní stav.

Klient si může o jednolůžkový pokoj zažádat až v den nástupu do našeho zařízení. Se sociální pracovnicí vyplní žádost a tím se zařadí do pořadníku. Jednolůžkový pokoj lze získat v případě, že je aktuálně volný a je kladně zhodnocena vhodnost volného lůžka pro konkrétního žadatele o jednolůžkový pokoj. Pořadník tedy nefunguje na principu řádného pořadí, ale na základě principu potřebnosti.
top