Domov pro seniory

Informace o službě

Domov pro seniory je pobytová služba sociální péče poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kapacita pobytové sociální služby bude 32 míst.

Poslání

Domov pro seniory bude poskytovat služby na základě skutečných potřeb uživatelů tak, aby byla udržena co nejdéle stávající soběstačnost a aby poskytování služby vedlo k důstojnému a aktivnímu prožívání života.

Cíle služby

Domov pro seniory bude poskytovat služby na základě skutečných potřeb uživatelů tak, aby byla udržena co nejdéle stávající soběstačnost a aby poskytování služby vedlo k důstojnému a aktivnímu prožívání života.

Cílová skupina

Služba bude určena osobám od 65 let, které jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu odkázáni na pravidelnou pomoc nebo podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.

Základní činnosti v rámci sociální služby

Domov pod Bílou horou bude poskytovat tyto základní činnosti v rámci sociální služby Domov pro seniory:
 
  • poskytnutí ubytování pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního ubytování,
  • celodenní celodenní stravy,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jejichž rozsah je stanoven vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
top