Domov pro seniory

Kapacita služby

Kapacita Domova pro seniory je 32 uživatelů.

 

Cílová skupina

Služba Domov pro seniory je určena osobám od 65 let, které potřebují z důvodu věku a zdravotního stavu celodenní pomoc jiné fyzické osoby, a jejichž potřeby není možno zajistit v domácím prostředí ani za pomoci osob blízkých, terénní či ambulantní sociální služby.

Poslání

Posláním Domova pro seniory je zajistit podmínky pro důstojný a spokojený život uživatelů, kteří již vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, kterou nelze zajistit prostřednictvím veřejných služeb v domácím prostředí.

Poslání se snažíme zajistit poskytováním individuální péče, která vychází z reálných potřeb uživatelů, podporuje stávající soběstačnost a vede k důstojnému a aktivnímu prožívání života.

Přijímáme seniory, u kterých je na základě jednání před započetím poskytování služby zřejmé, že potřebují a chtějí využít individuálně vyjednanou, komplexní a nepřetržitou podporu v rozsahu nabídky služeb zařízení při řešení své nepříznivé sociální situace.

 

Kdy službu neposkytneme!

Službu nemůžeme poskytnout osobám v případech, kdy:
 • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje (např. osobní asistence, odlehčovací službu…), a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • zájemce trpí akutním infekčním onemocněním,
 • zájemce trpí akutní závislostí na návykových látkách (alkoholismus, toxikomanie),
 • chování zájemce způsobené chronickým duševním onemocněním by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. psychózy, agresivní chování, ohrožování svého života a zdraví nebo zdraví a života jiných lidí atd.).

Základní činnosti v rámci sociální služby

Domov pod Bílou horou bude poskytovat tyto základní činnosti v rámci sociální služby Domov pro seniory:
 
 • poskytnutí ubytování, 
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
top