Ochrana osobních údajů

 

Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, se sídlem Záhumenní 562/16, 742 21 Kopřivnice, IČO: 17331633 jako správce osobních údajů (dále jen “správce”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Domov pod Bílou horou zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Rozsah zpracování osobních údajů
  • Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození.
  • Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon, DS.
  • Bankovní údaje – číslo účtu.
  • Osobní údaje – dosažené vzdělání, datum narození, rodné číslo, místo narození, bezúhonnost, praxe.
  • U uživatelů zpracováváme údaje týkající se průběhu poskytování sociální služby, zpracování úhrad.
 • Pokud Domov pod Bílou horou, p. o. zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Domova pod Bílou horou, p. o. informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim zpracovávaným osobním údajům;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Domovem pod Bílou horou, p. o. jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem pod Bílou horou, p. o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Domovu pod Bílou horou, p. o.;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Domovu pod Bílou horou, p. o. uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
do 31.12.2023:

Jobman, s.r.o.
se sídlem: Livornská 449, 109 00 Praha
IČO: 27177726
doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
e-mail: dpo@dpohotline.cz
telefon: +420 910120377
datová schránka: tkyd8fz


Od 01.01.2024
Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701

top